ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Frisse Blik: de eenmanszaak Frisse Blik marketingadvies, statutair gevestigd te Holten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78763673.
1.2. Klant: jij, de persoon of rechtspersoon die met Frisse Blik een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: de regels die hieronder zijn opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Frisse Blik voor de klant uitvoert. Zoals; het adviseren van ondernemers en organisaties bij hun commerciële activiteiten waaronder positionering, marketing en communicatie.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Frisse Blik voor het leveren van diensten.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Frisse Blik.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Frisse Blik worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.mijnfrisseblik.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Frisse Blik gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, danwel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Frisse Blik en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, dan gelden de afspraken in de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Frisse Blik zijn ingeschakeld.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant worden door in gebruik name van deze algemene voorwaarden afgewezen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Frisse Blik zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Frisse Blik zal duidelijk in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat ook de overeengekomen prijs van de gekozen dienst danwel het gebruikelijke uurtarief van Frisse Blik met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Frisse Blik behoudt zich het recht voor om een aanbetaling aan de klant te factureren voordat Frisse Blik de opdracht zal gaan uitvoeren. Het bedrag van de aanbetaling staat in de offerte vermeld en zal anders gelden tot maximaal 50% van het totaalbedrag.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Frisse Blik afhangt van feedback of input van de klant, is Frisse Blik nooit aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Frisse Blik is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Als blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Frisse Blik het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 3.7. Alle door Frisse Blik gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, verblijf, verzend- en materiaalkosten en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.8. Reiskosten worden apart in rekening gebracht, tenzij anders vermeld in de offerte. De vergoeding bedraagt €0,35 cent per gereden kilometer en de reisuren die Frisse Blik maakt om van en naar de locatie te komen.
3.10. Frisse Blik mag prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten/diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.11. Frisse Blik is niet aansprakelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.12. Als zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Frisse Blik zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het bedoelde traject,
sessie of welke overeenkomst dan ook, dan is Frisse Blik bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de overeenkomst danwel de prijzen.
3.13. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant aan Frisse Blik communiceert, mondeling danwel schriftelijk, dat hij de offerte of een aanbieding aanvaard.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Frisse Blik binnen afgesproken tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Frisse Blik heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden en zal de klant hiervan op de hoogte stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Frisse Blik zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijke door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Frisse Blik wil ontbinden of annuleren komt hem dit recht alleen toe als hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag, tenzij anders overeengekomen. De annulering van de opdracht zal schriftelijk moeten worden bevestigd.
4.7. Indien Frisse Blik, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Frisse Blik gerechtigd de meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Frisse Blik in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Frisse Blik uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van deze wijzigingen zijn voor rekening van klant. Frisse Blik zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR FRISSE BLIK

5.1. Frisse Blik garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Frisse Blik spant zich in om de gegevens die Frisse Blik voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten zal Frisse Blik met de klant in gesprek gaan over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Frisse Blik is gerechtigd om voor promotionele doeleinden, zoals reviews, de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Frisse Blik en/of overige promotionele uitingen van Frisse Blik.
5.5. Frisse Blik behoudt zich het recht voor om de deelname van de klant tijdelijk op te schorten indien er een betalingsachterstand ontstaat.
5.6. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de dienstverlening kan er kosteloos worden geannuleerd, echter worden wel 100% van de voorgeschoten kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de dienstverlening, is de klant 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en 100% van de voorgeschoten kosten (indien van toepassing).
5.7. Frisse Blik is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk is of wanneer instandhouding van de overeenkomst niet van Frisse Blik kan worden gevergd.
5.8. Indien de klant zonder voorafgaand schriftelijk overleg niet communiceert of niet reageert op verzoeken van Frisse Blik, voor de duur van 14 dagen of langer, terwijl Frisse Blik veelvuldig contact heeft gezocht/verzocht, is Frisse Blik gerechtigd de overeenkomst met de klant op te schorten en/of te beëindigen. In dit geval zal door Frisse Blik geen restitutie van eventueel betaalde gelden plaatsvinden en extra kosten die worden gemaakt, komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT

6.1. Frisse Blik en de klant dienen zich te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Frisse Blik te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Frisse Blik direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Frisse Blik om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Frisse Blik zijn verstrekt, heeft Frisse Blik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Frisse Blik steeds direct schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Frisse Blik geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Frisse Blik binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Frisse Blik één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.
6.6. De klant zal zelf reservekopieën maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Frisse Blik nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Frisse Blik niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 6.7. Wanneer Frisse Blik inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Frisse Blik is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt met deze inloggegevens.
6.8. Zowel de klant als Frisse Blik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Frisse Blik te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Frisse Blik opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Frisse Blik vastgestelde leveringstermijn kan nooit als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Frisse Blik niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Mocht de leveringstermijn met meer dan 30 dagen worden overschreden, dan behoud je als klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt alleen als Frisse Blik na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om de tekortkoming te verhelpen, nog steeds niet voldoet aan haar wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
7.4. Om een tijdige levering te garanderen, dient de klant alle nodige acties te ondernemen om dit mogelijk te maken. Dit omvat onder andere het tijdig verstrekken van volledige, correcte en duidelijke gegevens, zoals beschreven in artikel 6.2.
7.5. Zodra Frisse Blik de geleverde zaken één keer aan de klant heeft aangeboden, wordt voldaan aan de leveringsplicht, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant begint op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Frisse Blik verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Frisse Blik biedt de mogelijkheid om overeengekomen offertebedragen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Zowel vooraf als achteraf factureren behoort tot de opties.
8.3. Als klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Frisse Blik besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Bij herhaaldelijke niet-tijdige betalingen kan Frisse Blik besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, ook verplicht tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en ook de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, danwel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt of als deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Frisse Blik het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat ermee akkoord dat Frisse Blik elektronisch factureert.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Frisse Blik verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Frisse Blik kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Frisse Blik een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Frisse Blik geleverde producten en diensten blijven eigendom van Frisse Blik totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Frisse Blik zijn voldaan, met uitzondering van inachtneming van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, strategieën inclusief het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Frisse Blik tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Frisse Blik geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Frisse Blik, zoals; de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Frisse Blik en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Frisse Blik.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Frisse Blik ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Frisse Blik, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Frisse Blik is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de (gedeelde) servers of cloudservice van Frisse Blik danwel de klant plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Frisse Blik vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling die in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Frisse Blik recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Frisse Blik en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Frisse Blik kan als gevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of tijdens onderdelen van de dienstverlening.
10.3. Het gebruik van de diensten van Frisse Blik en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de door Frisse Blik gegeven adviezen, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Frisse Blik aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
10.4. Indien Frisse Blik onverhoopt, zoals bepaald in artikel 10.1, toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Frisse Blik uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Frisse Blik dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Frisse Blik aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Frisse Blik toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Frisse Blik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Frisse Blik geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Frisse Blik.
10.7. Frisse Blik is in ieder geval nooit aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.8. De klant vrijwaart Frisse Blik voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Frisse Blik.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Frisse Blik is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Als de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Wat al gepresteerd is, wordt dan naar verhouding gefactureerd.
11.2. Frisse Blik is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Frisse Blik weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Frisse Blik kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Frisse Blik een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan alles wat daarover in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; elke van de wil van Frisse Blik onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Frisse Blik, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Frisse Blik, wanprestatie door leveranciers van Frisse Blik waardoor Frisse Blik haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Frisse Blik of haar leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Frisse Blik het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Frisse Blik in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
11.6. Indien bij Frisse Blik een overmachtssituatie is ontstaan, stelt zij de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Ook stelt zij de klant op de hoogte of nakoming nog mogelijk is, binnen welk termijn en onder welke voorwaarden.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2. Beide partijen, zowel de klant als Frisse Blik, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Frisse Blik de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Frisse Blik voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Frisse Blik;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.4. Frisse Blik zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties, en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Frisse Blik vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat zij reeds verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Frisse Blik behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Frisse Blik overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Frisse Blik zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Frisse Blik in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Frisse Blik worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Frisse Blik aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Frisse Blik.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Frisse Blik te leveren diensten voor rekening komt van Frisse Blik, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Frisse Blik en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2. Als de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Frisse Blik alleen bindend indien en voor zover deze door Frisse Blik uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.4. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Frisse Blik hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.5. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Frisse Blik partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.6. De klant en Frisse Blik zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.7. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Frisse Blik en de klant.
14.8. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hengelo.

VERSIE: MAART 2024

Download in PDF